Marcus Aurelius : Copilăria !


Marc Aureliu ” s-a născut la Roma , cu şase zile înainte de calendele lui mai , în grădinile de pe muntele Caelius …”1 în anul 121 e.n. fiind unul dintre acei copii ai Romei care prin origine2 promiteau un destin special indiferent de direcţia pe care ar fi urmat-o acesta . Despre originea nobilă a lui Marc Aureliu vorbeşte şi Eutropius în câteva rânduri confirmând bunul renume al familiei acestuia şi din partea mamei şi din partea tatălui, neverificabilă şi legendară însă 3 . Primii ani de viaţă şi i-a petrecut la Roma în casa în care văzuse lumina zilei şi ” în casa bunicului său Verus , situată lângă clădirile Lateranus 4 . Felul său de a fi a ieşit încă din copilărie din tiparele obişnuite ale vieţii zburdalnice a marii majorităţi a copiilor din Roma acelor vremi . El îşi petrecea mai tot timpul retras , cugetând şi luând în seamă tot ce-l înconjura şi ce auzea , ducând un mod de trai mai degrabă auster faţă de posibilităţile ce i le putea oferi statutul social şi bogăţia familiei sale . Confirmarea acestui comportament îl găsim tot în istoria augusta în biografia dedicată lui : ” De mic copil a fost serios , şi după ce a depăşit vârsta în care avea nevoie de îngrijirea doicilor , a fost încredinţat unui profesor de seamă dedicându-se filosofiei “5 . Mai târziu când îşi va scrie Comentariile sale , va începe primul capitol cu pomenirea bunicului , tatălui , mamei şi străbunicului , confirmând el însuşi în mod indirect comportamentul din copilărie şi activităţile desfăşurate atunci .6

220px-0_Marcus_Aurelius_-_Piazza_del_Campidoglio_(3)

Atât Istoria augusta cât şi Comentariile lui Marc Aureliu vin să ne adeverească înalta grijă a familiei sale şi a lui însuşi pentru dobândirea unei educaţii şi cunoştinţe deosebite din fragedă pruncie de către copilul Marc Aureliu . Neurmând cursurile şcolilor publice şi având posibilitatea de a avea ca dăscăli printre cei mai pricepuţi profesori ai timpului el a putut de timpuriu să dobândească cunoştinţe bogate despre universul şi lumea care-l înconjura . În cartea I , 5 – 15 a Comentariilor sale Marc Aureliu vine să confirme înaltul său respect pentru profesorii săi , prezentându-i pe fiecare după materia pe care se străduia să i-o insufleAşadar aflăm din scierea împăratului însuşi că avea ca profesor de muzică pe Diognet care i-a “ insuflat ură contra tuturor temerilor deşarte şi necredinţă în scamatorii , descântece , în preziceri şi alte asemenea …7 . Diognet l-a îndreptat către profesorii de drept ( Bacchus ) , filosofie ( Tandassi ) şi pictură ( Marcianus ) . Filosoful stoic Rusticus l-a învăţat “ să nu ţin(ă) cuvântări numai de dragul aplauzelor , şi nici să nu fac(ă) în faţa oamenilor pe omul foarte activ şi filantrop . Mulţumită lui m-am dezbărat de orice vorbărie declamatoare şi poetică , de orice obicei de-a face fraze frumoase , precum şi de orice deşertăciune în îmbrăcăminte sau altfel de lux8 . De la renumitul stoic din Calcis Appolonius a învăţat să ” cuget(e) nestânjenit , anume să nu mă întemeiez decât pe raţiunea sănătoasă , desigur cu precauţiune , însă fără şovăială ; să păstrez o statornică linişte a sufletului în durerile cele mai puternice , cu prilejul pierderii unui copil , ca şi la bolile îndelungate . El a fost pentru mine un exemplu viu , cum cineva poate să fie serios şi totdeodată prietenos cu lumea9 . Originar din Cheronea , Sextus , un nepot al lui Plutarh , a fost pentru Marc Aureliu modelul bunătăţii , exemplul unui adevărat tată de familie ; de la el am învăţat ceea ce se cheamă a trăi conform naturii10Gramatica îi era desluşită de către Alexandru Gramaticul11 . Profesorul de retorică Fronto l-a învăţat că “ domnia arbitrară dă naştere la invidie , la certuri , şi artei de a se preface , şi cât de puţină omenie poartă în inimă aceia pe care îi numim patricieni12 . Faţă de Cornelius Fronto s-a simţit cel mai aproape şi i-a acordat un respect special . În timpul vieţii a purtat cu acesta o corespondenţă vie şi după trecerea acestuia în nefiinţă în semn de înaltă preţuire i-a ridicat o statuie în Senat şi i-a păstrat o amintire neştirbită . În preajma lui s-a mai aflat Alexandru platonicul , un retor de frunte , şi stoicul Catulus care-l îndemna să nu rămână “ nepăsător faţă de plângerile unui prieten , chiar când ar fi neîntemeiate , ci dimpotrivă , să-i câştig(e) încrederea deplină13 . În formarea tânărului Marc Aureliu a avut un merit şi Severus , filosof stoic , rudă a viitorului împărat . Despre Severus, Marc Aureliu spune : ” mulţumită lui am dobândit o noţiune despre ceea ce trebuie unui stat liber , în care domneşte egalitatea de drept fără deosebire faţă de toţi , şi unde nu se ţine nimic mai mult în seamă ca libertatea cetăţenilor14 .

50393495

La vârsta de zece ani a fost nevoit să suporte plin de îndurerare moartea prematură a tatălui său – Annius Verus . Pierderea şi durerea lui şi a familiei a fost enormă , iar tânărul Marc Aureliu a trebuit să suporte cu … ” stoicism “ acest eveniment nefericit al fragedei sale existenţe . De acum el se va refugia şi mai mult în braţele mamei sale şi va asculta de poveţele ei .

Deosebit de studios , respectuos şi săritor copilul Marc Aureliu a atras atenţia împăratului Hadrian a cărui admiraţie pentru acesta s-a manifestat în primă fază prin invitarea la palat unde avea privilegiul de a sta prin preajma împăratului . ” De la mama sa , care se găsea alături de copiii ei , Marcus moştenise dragostea pentru cultură , mila , blândeţea , pietatea şi cele mai alese virtuţi . Nobila femeie îl obişnuise cu o viaţă ordonată . Abia trezit din somn , el făcea lectură în pat , se plimba puţin prin cameră , se îmbrăca şi pleca să-i salute pe ai săi . Toată dimineaţa şi-o petrecea alături de împărat , sau singur ca să-şi îndeplinească obligaţiile cerute de funcţiile religioase sau publice ce le primise în acel moment . De multe ori , participarea sa la jocurile de circ , la

amfiteatru sau la teatru îi răpeau întreaga zi şi atunci studia noaptea15.

Aflându-se de timpuriu în apropierea împăratului Marc Aureliu a reuşit să se iniţieze în tainele conducerii unui Imperiu atât de mare , dobândind cunoştinţe de diplomaţie şi fiind la curent cu toate problemele care existau în imensitatea lumii romane . Meticulozitatea şi detaşarea sa l-a făcut pe împăratul Hadrian să-l aprecieze şi să şi-l apropie tot mai mult . Fiind şi rude apropiate relaţia dintre Hadrian şi Marc Aureliu a fost una deosebită cu toate că este cunoscut faptul că Hadrian avea şi momente de dezechilibru . Dio Cassius spune că în semn de apreciere deosebită Hadrian îl numea pe Marc Aureliu înaintea adopţiunii – Verissimus ( cel mai adevărat )16 .

La vârsta de 15 ani a primit din partea lui Hadrian toga virilis şi era implicat în diferite asociaţii religioase . Grădinilor bunicului său abia le mai putea acorda din când în când atenţia de care acestea avuseseră parte în primii lui ani de viaţă . De acum înainte viaţa lui Marc Aureliu începe să curgă tot mai repede spre regretul său care ar fi dorit timp mai mult pentru preocupările sale filosofice . Atras de la început de filosofia stoică Istoria augusta vine să ne confirme austeritatea vieţii pe care acesta şi-a impus-o din copilărie : ” încă de copil , luând de la etatea de 12 ani ţinuta exterioară şi interioară de filosof – în timpul studiului , să stea întins pe pământ , îmbrăcat cu o mantie grecească şi numai greu îl convingea mama sa să treacă pe un pat pe care erau aşternute piei “17 .

Pentru prima dată el a avut numele străbunicului din partea mamei , iar după dispariţia tatălui a primit din partea lui Hadrian numele de Annius Verissimus şi o dată cu primirea togii virile Annius Verus 18 . Numai după moartea lui Antoninus Pius şi-a stabilit definitiv numele la Marcus Aurelius Antoninus Augustus .

Născut şi crescut într-un mediu familial sănătos , cu o înclinaţie şi disponibilitate deosebite pentru pătrunderea tainelor cunoaşterii , Marc Aureliu a adunat suficientă experienţă de viaţă încă din aceşti primi paşi ai vieţii pentru a se face cunoscut şi pentru a se situa în fruntea celor care aveau pretenţii vreodată la atingerea vreunei funcţii deosebite la Roma . Seriozitatea lui l-a făcut să fie respectat astfel încât orice înaintare pe scara funcţiilor publice n-a părut impusă , nici nemeritată şi nici contestată de către cineva . Situată din copilărie pe temelii at de puternice , deşi moartea tatălui când avea doar 10 ani l-a afectat profund , cariera tânărului Marc Aureliu  promitea cel mai mult dintre toţi tinerii vremii lui , mai trebuind doar ca el să fie susţinut pe mai departe de cei care-l puteau promova .

1 Istoria Augusta , Marcus Antoninus , 1 .

2 Ibidem :” Tatăl său , Annius Verus , a murit pe când era pretor , iar bunicul său , tot cu numele de Annius verus , consul de două ori şi prefect al oraşului , a fost primit în rândul patricienilor de către împăraţii Vespasian şi Titus , în calitate de cenzori . I-a fost unchi după tată consulul Annius Libo , mătuşa Galeria Faustina Augusta , mamă Domitia Calvilla , fiica lui Calvisius Tullius , fost consul de două ori , străbunic după tată Annius Verus , fost pretor , din municipiul Uccubitanum din Spania , devenit senator , străbunic după mamă Catilius Severus de două ori consul , prefect al oraşului , bunică după tată Rupilia Faustina , fiică a fostului consul Rupilius Bonus . … Cercetându-i originea familiei , se constată că se trăgea din Numa , precum arată Manius Maximus , şi din regele salentin Maleminius , fiul lui Dasummus , care a întemeiat oraşul Lopiae”.

3Eutropius ,VIII , 9 : ” După el a luat conducerea imperiului Marcus Antoninus Verus , de obârşie foarte nobilă , căci după tată se trăgea din Numa Pompilius , după mamă dintr-un rege al sallentinilor .”

4 Istoria Augusta , Marcus Antoninus , 1 .

5 Ibidem , 2 .

6 Marcus Aurelius , Către sine însuşi , I , 1 – 4 : „ I.1: Bunicul meu Verus mi-a dat exemplul blândeţii şi al răbdării . 2. Pe tatăl meu lumea îl pomenea cu laude , că dăduse dovadă de o fire cu adevărat bărbătească , şi totdeodată smerită , însuşiri în care am căutat să mă aseamăn cu el . 3. Mamă-mea a fost pentru mine un model de cucernicie şi de binefaceri ; m-am străduit , călcând pe urmele ei , să nu fac fapte rele , nici să nu le cuget , şi să trăiesc ca şi ea , simplu şi cumpătat , străin de luxul obişnuit al celor puternici . 4. Străbunicul meu , a cărui voinţă era ca eu să nu urmez în şcolile publice , îi datorez că am primit acasă învăţătura dascălilor destoinici , şi am văzut că în privinţa aceasta nicio strădanie nu este prea mare” .

7 Marcus Aurelius , Către sine însuşi, I , 6.

8 Ibidem , I , 7 .

9 Ibidem , I , 8 .

10 Ibidem , I , 9 .

11 Ibidem , I , 9 .

12 Ibidem , I , 11 .

13 Ibidem , I , 13 .

14 Ibidem , I , 14 .

15 Dumitru Tudor , Figuri de împăraţi romani , vol. II , Editura Enciclopedică Română , Bucureşti , 1974 , p.103 .

16 Dio Cassius , LXIX , 17 , 21 .

17 Istoria augusta , Vita Marci .

18 Istoria Augusta , 1 .

One thought on “Marcus Aurelius : Copilăria !

  1. Pingback: Marcus Aurelius : Copilăria ! | balajradualin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s